PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door MARTA KLEJMAN EMZ, met maatschappelijke zetel te 3050 Oud-Heverlee, Dorpsstraat 86, ingeschreven in het KBO- en BTW-register onder het nummer BE0677.856.586, e-mail gdpr@klejman2.com, tel. +32 0494 583 011, URL https://klejman2.com/ (hierna verder ‘KLEJMAN2’).

Tenzij anders vermeld, is KLEJMAN2 verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij verzamelt en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is.

Deze Privacyverklaring kadert in de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en legt uit welke persoonsgegevens KLEJMAN2 verzamelt en hoe zij die gebruikt. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

KLEJMAN2 respecteert hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren en te weten hoe ze worden verwerkt.

 1. PERSOONSGEGEVENS

Als verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt KLEJMAN2 gegevens die u haar vrijwillig verstrekt bij de inschrijving voor een workshop, bij het maken van een afspraak, het invullen van het contactformulier of het stellen van een vraag, bestelling via de webshop, in het kader van een samenwerking die wordt aangaan, of gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van andere door KLEJMAN2 aangeboden diensten. Daarnaast kan KLEJMAN2 ook foto’s en video’s verwerken waarop u identificeerbaar bent en die werden gemaakt in het kader van een event van KLEJMAN2.

Meer bepaald kan KLEJMAN2 dus onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, geboortedatum, e-mailadres, adres, telefoonnummer, bankgegevens, afbeeldingen.

Verder verzamelt KLEJMAN2 ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met haar website door middel van cookies (Google Analytics) en vergelijkbare technologieën, o.a. om het functioneren van de website te kunnen monitoren, of met het oog de detectie van fraude en/of veiligheidsinbreuken, door middel van IP-adressen en browser-gegevens.

Tenslotte kan KLEJMAN2 informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie ze gezamenlijk diensten aanbiedt of marketingactiviteiten uitvoert. KLEJMAN2 kan ook informatie over u ontvangen van hetzij social media platforms (META, YouTube en Microsoft), bijvoorbeeld wanneer u op deze platforms met haar communiceert. KLEJMAN2 beschermt de gegevens die zij van derden krijgt of aankoopt op dezelfde manier als die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

 

 1. BEVEILIGING EN OPSLAG

KLEJMAN2 neemt de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en tracht de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden.

KLEJMAN2 controleert haar systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. Zij kan de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht. KLEJMAN2 kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, of gevolgschade, veroorzaakt door een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op de maatschappelijke zetel van KLEJMAN2 of bijkomende vestigingen, of bij externe dienstverleners, die eveneens in België of Europa zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding vanuit de website naar de server.

Sommige gegevens worden door externe dienstverleners opgeslagen en verwerkt buiten de Europese Unie. Indien de gegevens bij externe dienstverleners staan, met servers buiten de Europese Economische Ruimte, gaat KLEJMAN2 ervanuit dat voor de verwerking van deze gegevens een gelijkwaardig beschermingsniveau als in de Europese Unie gehanteerd wordt. Hiervoor kan, voor zover nodig, bij de doorgifte van uw persoonsgegeven naar landen buiten de Europese Economische ruimte gebruik worden gemaakt van passende waarborgen zoals de standaard-contractsbepalingen met aanvullende waarborgen, zoals encryptie of pseudonimisering van de persoonsgegevens, waarbij de encryptiesleutel in de EU blijft, en van de adequaatheidsbesluiten.

Voor meer informatie hierover wordt naar de privacyverklaring van KLEJMAN2 verwezen.

 1. TOEGANG EN TRANSFER AAN DERDEN

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent KLEJMAN2 toegang aan haar aangestelden en werknemers. KLEJMAN2 garandeert evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze aangestelden en werknemers, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behalve in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, de door KLEJMAN2 aangeboden diensten en/of wat betreft externe leveranciers, waaronder praktische tools, die diensten voor of met KLEJMAN2 uitvoeren zoals de verwerking van facturatiegegevens, e-mailcommunicatie, administratie.

KLEJMAN2 deelt uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om de diensten te leveren die u hebt geautoriseerd, en alleen met partners die namens haar werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met deze partners, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van KLEJMAN2.

Tenslotte, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van de rechten van KLEJMAN2, of de rechten van aan haar gelieerde derden of haar klanten, verstrekt KLEJMAN2 uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan haar gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures, met inbegrip van (gerechtelijke) reorganisatie, faillissement of overdracht. Desgevallend zal altijd getracht worden om u, in de mate van het mogelijke, van een eventuele overdracht op voorhand te informeren.

 1. COOKIES

Door het gebruik van de website van KLEJMAN2, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden.

Als gebruiker van de website zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven voor het laden van bepaalde cookies. Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar het cookiebeleid van KLEJMAN2 voor meer informatie. Het verder surfen op de website zal echter niet verhinderd worden, doch bij weigering zullen enkel functionele cookies geplaatst kunnen worden.

De website van KLEJMAN2 maakt tevens gebruik van marketing of advertentieplug-ins zoals onder andere META, Microsoft, YouTube en Google Analytics. Door het plaatsen van deze plug-ins kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd aan deze derde partijen. Conform artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens, is KLEJMAN2 samen met deze derden verwerkingsverantwoordelijke. Voor de rechten en verplichtingen van iedere verwerkingsverantwoordelijke wordt verwezen naar de respectievelijke privacyverklaringen van deze platformen. Als gebruiker van de website zal u in elk geval gevraagd worden om uw actieve en geïnformeerde toestemming te geven voor het doorsturen van uw persoonsgegevens naar deze derde partijen.

Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijst KLEJMAN2 u door naar haar Cookiebeleid, te raadplegen op …………….de website

 1. VERWERKINGSDOELEINDEN
  1. Klantenbeheer, leveranciersbeheer, webshop en administratie van het personeel

De door KLEJMAN2 in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van haar diensten, het maken van afspraken, het beheer en afhandelen van uw aanvraag, bestelling via de webshop of vraag tot informatie of in het kader van een samenwerking (uitvoering, facturatie, betaling…).

Zo worden persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer, leveranciersbeheer en administratie van het personeel.

 1. Direct marketing, nieuwsbrief, perscontacten en sociale media

Andere persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het toezenden van informatie over onder andere KLEJMAN2 zelf, nieuw aangeboden diensten en producten of uitnodigingen m.b.t. evenementen. KLEJMAN2 kan de gegevens eveneens gebruiken om u te informeren en contacteren omtrent marketing  en advertenties. Afhankelijk van het type communicatie, kunnen we u contacteren via e-mail, telefoon, nieuwsbrief, brief, Whatsapp en/of onze sociale mediakanalen.

 1. Cookies en website widgets

Daarnaast worden ze eveneens gebruikt om u de toegang te garanderen tot de website, om de correcte functionaliteit van de website te waarborgen door u te (kunnen) informeren omtrent updates, nieuwe functionaliteiten, edm. en voor het gebruik van website widgets, onder de vorm van marketing of advertentieplug-ins op de website van KLEJMAN2, zoals META (Facebook, Whatsapp en Instagram), Microsoft (LinkedIn), YouTube, Teachable of Google Analytics.

 1. Contactformulier

Voorts kan KLEJMAN2 persoonsgegevens ook verwerken met het oog op het verwerken van het contactformulier op de website.

 1. Het maken en gebruiken van foto’s en video’s

KLEJMAN2 kan ook persoonsgegevens verwerken met het oog op het maken en gebruiken van een foto of video waarop u identificeer en herkenbaar in beeld komt en dit voor welbepaalde doeleinden, zoals maar niet limitatief, informeren en adverteren van de diensten van KLEJMAN2.

 1. Beveiliging, beslechten van geschillen en nalevering wetgeving

Tenslotte wil KLEJMAN2 de nodige beveiliging en veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen, fraude opsporing, juridische doeleinden en om in overeenstemming te zijn met geldende wetgeving.

 1. RECHTSGRONDEN

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), artikel 6.1.c (noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichting die op verwerkingsverantwoordelijke rust) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Rekening houdend met de verwerkingsdoeleinden zoals hierboven omschreven, zal de verwerking van persoonsgegevens met het oog op:

 • Klantenbeheer, leveranciersbeheer, webshop en administratie van het personeel gebeuren op grond van artikel 6.1.b AVG (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst). U bent niet verplicht om de noodzakelijke persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst aan KLEJMAN2 over te maken. Echter, bij gebreke hieraan zal KLEJMAN2 in de onmogelijkheid zijn om de diensten uit te voeren of bestellingen van producten te leveren.
 • Direct marketing, nieuwsbrief, perscontacten en sociale media gebeurt op grond van artikel 6.1.a (toestemming) en op grond van artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen). U kunt deze toestemming geven door het aanvinken van het selectievakje in een balk onderaan de website. Indien u uw toestemming geeft, staat het u vrij om op elke moment uw toestemming in te trekken.
 • Cookies en website widgets gebeurt op grond van artikel 6.1.a (toestemming) en op grond van artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen). De rechtsgrond voor het plaatsen van functionele cookies is het gerechtvaardigd belang om een goed functionerend website te hebben. Cookies, met uitzondering van de functionele cookies, worden enkel geplaatst indien u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van dergelijke cookies. Ook voor wat betreft website widgets, zoals onder andere META, Microsoft en YouTube, zullen uw persoonsgegevens, met name de door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website, enkel worden verzameld en doorgestuurd aan deze derde partijen voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. U kunt deze toestemming geven door het aanvinken van het selectievakje in een balk onderaan de website. Indien u uw toestemming geeft, staat het u vrij om op elke moment uw toestemming in te trekken.
 • Contactformulier gebeurt op grond van artikel 6.1.b AVG (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • Het maken en gebruiken van foto’s en video’s gebeurt op grond van artikel 6.1.a (toestemming), voor zover er personen identificeerbaar en herkenbaar in beeld komen.
 • Beveiliging, beslechten van geschillen en nalevering wetgeving gebeuren op grond van artikel 6.1.c (noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichting die op verwerkingsverantwoordelijke rust) en op grond van artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) om ons recht van verdediging uit te oefenen.

Indien uw gegevens op basis van toestemming worden verwerkt, zorgen deze Privacyverklaring en het opt-in systeem dat wordt gehanteerd, ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

 1. BEWAARPERIODE

Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt door KLEJMAN2 in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke bewaard worden zolang als noodzakelijk voor de realisatie van de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld en opdat KLEJMAN2, onder andere, aan haar wettelijke en boekhoudkundige vereisten kan voldoen.

Na deze termijnen, zal KLEJMAN2 de gegevens onherroepelijk wissen.

De gegevens verwerkt met het oog op direct marketing en de website zullen bewaard worden voor een termijn van maximum 2 jaar.

 1. RECHTEN EN KLACHTEN VAN DE GEBRUIKER

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op inzage van de door KLEJMAN2 als verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens en kan u ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze (onder omstandigheden) laten verwijderen. Voorts heeft u ook het recht om u kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van  persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

KLEJMAN2 gebruikt geen gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze werden verwerkt (zoals profiling). ? Wat wilt dat zeggen?

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming) heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat u niet langer relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

U kan uw toestemming intrekken voor de marketing gerelateerde mails die per e-mail naar u verstuurd werden, via de link onderaan elk van deze mails die u ontvangt.

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen, door KLEJMAN2 te informeren per e-mail aan gdpr@klejman2.com. Op dit adres, kunt u KLEJMAN2 ook bereiken indien u nog een vraag of klacht heeft.

Een officiële klacht kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be.

 1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Indien nodig, kan KLEJMAN2 deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website of in haar werkwijze weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop KLEJMAN2 uw persoonsgegevens gebruikt of verwerkt, stelt zij u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. KLEJMAN2 raadt u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe zij uw informatie gebruikt en beschermt.

 1. CONTACT

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent deze Privacyverklaring of het Privacy-beleid van KLEJMAN2, kunt u terecht bij gdpr@klejman2.com en op https://klejman2.com/.

Oud-Heverlee, januari 2023

WEBSITE DISCLAIMER

(via elke webpagina van uw website raadpleegbaar, bv link onderaan elke pagina)

De website https://klejman2.com/ is eigendom van MARTA KLEJMAN EMZ, met maatschappelijke zetel te 3050 Oud-Heverlee, Dorpsstraat 86, ingeschreven in het KBO- en BTW-register onder nummer BE0677.856.586, e-mail gdpr@klejman2.com, URL https://klejman2.com/, hierna verder ‘KLEJMAN2’.

Door de toegang tot en het gebruik van de website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

 • Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website https://klejman2.com/ met inbegrip van de ontwerpen, concepten, logo’s, illustraties, afbeeldingen, artikels, omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. is beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan KLEJMAN2 of rechthoudende derden.

 • Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op voornoemde website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of ander soort advies aan de gebruiker worden beschouwd.

KLEJMAN2 levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal KLEJMAN2 de grootst mogelijke inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. KLEJMAN2 kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien onjuistheden zouden worden vastgesteld in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de gebruiker hieromtrent de beheerder van de site contacteren, via gdpr@klejman2.com.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten alle tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. KLEJMAN2 geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

KLEJMAN2 kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

KLEJMAN2 verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 • Privacybeleid

KLEJMAN2 hecht belang aan de privacy van de gebruikers van haar site en respecteert, als verwerkingsverantwoordelijke, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

KLEJMAN2 kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website die eigendom van KLEJMAN2 is, gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het KLEJMAN2 mogelijk haar website permanent te optimaliseren voor haar gebruikers.

De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen behandeld worden conform de privacyverklaring die u hier kan terugvinden.

 • Cookiebeleid

Door het gebruik van de website van KLEJMAN2, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijst KLEJMAN2 u door naar haar Cookiebeleid, te raadplegen op …………….

Als gebruiker van de website zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven voor het laden van bepaalde cookies. Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar het cookiebeleid van KLEJMAN2 voor meer informatie. Het verder surfen op de website zal echter niet verhinderd worden, doch bij weigering zullen enkel functionele cookies geplaatst kunnen worden.

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kan altijd contact opnemen per mail aan gdpr@klejman2.com of via de website https://klejman2.com/.

Oud-Heverlee, januari 2023